นั่งรถไฟไปเมืองลุง

           วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 :: โรงเรียนบ้านทวดทอง จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยใช้ชื่อว่า " นั่งรถไฟไปเมืองลุง " โดยอันดับแรกเข้าชมวังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่) ตั้งอยู่ใกล้กับวัดวัง เดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันยังเหลืออยู่ส่วนหนึ่งคือ วังเก่า สร้างในสมัยพระยาพัทลุง (น้อย จันทโรจวงศ์) เป็นผู้ว่าราชการ ต่อมาวังได้ตกทอดมาจนถึงนางประไพ มุตามะระ บุตรีของหลวงศรีวรฉัตร ส่วน วังใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2432 โดยพระยาอภัยบริรักษ์จักราวิชิตพิพิธภักดี (เนตร จันทโรจวงศ์) บุตรชายของ พระยาพัทลุงซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันทายาทตระกูล "จันทโรจวงศ์" ได้มอบวังนี้ให้เป็นสมบัติ ของชาติและกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานวังเก่า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 และวังใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 
 
            ในเวลาต่อมาได้เข้าชมแหล่งโบราณวัดยางงามเพื่อชมเรือโบราณ และโบราณวัตถุต่างๆ โดยชาวบ้านพัทลุง พบเรือโบราณไม้ตะเคียนทอง คาด ใช้สมัย รัชกาลที่ 5 ชาวบ้านจำนวนมากแห่ไปดู เรือโบราณไม้ ตะเคียนทอง จำนวน 2 ลำ ขนาดความยาว 8.84 เมตร กว้าง 70 เซนติเมตร และ ยาว 7.25 เมตร กว้าง 120 เซนติเมตร ที่วัดยางงาม ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง โดยพระอธิการ ยงยศ ยะสะธโร เจ้าอาวาส วัดยางงาม และ นายประสิทธิ์ แก้วอักษร อายุ 62 ปี เป็นผู้พบ ก่อนช่วยนำขึ้นจากลำน้ำชาวบ้านต่างนำดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องหอม และข้าวปลา อาหาร มาบูชาแม่ย่านางประจำเรือ